Camerarius, Ψάλμου δευτέρου μετάφρασις, 1544

Aus Joachim Camerarius (1500-1574)
Wechseln zu: Navigation, Suche


Opus Camerarii
Werksigle OC 0453
Zitation Ψάλμου δευτέρου μετάφρασις Ἰωαχείμου Καμερ(αρίου), bearbeitet von Alexander Hubert (04.02.2020), in: Opera Camerarii Online, http://wiki.camerarius.de/OC_0453
Name Joachim Camerarius I.
Status Verfasser
Sprache Griechisch
Werktitel Ψάλμου δευτέρου μετάφρασις Ἰωαχείμου Καμερ(αρίου)
Kurzbeschreibung Metaphrase des zweiten Psalms in 21 elegischen Distichen.
Erstnachweis 1544
Bemerkungen zum Erstnachweis Das Druckjahr ist gesichert (TB).
Datum unscharfer Erstnachweis (Beginn)
Datum unscharfer Erstnachweis (Ende)
Schlagworte / Register Psalmenversifikation
Paratext zu
Paratext? ja
Paratext zu Camerarius, Disputatio de cultu vero Dei, 1544
Überliefert in
Druck Musa/Camerarius, Orationes duae, 1544
Erstdruck in Musa/Camerarius, Orationes duae, 1544
Blatt/Seitenzahl im Erstdruck Bl. D7r-D7v
Carmen
Gedicht? ja
Incipit Τίς θόρυβος τίς ὅμιλος ἐν ἔθνεσιν ἄφροσιν ἔστι
Erwähnungen des Werkes und Einfluss von Fremdwerken
Wird erwähnt in
Folgende Handschriften und gedruckte Fremdwerke beeinflussten/bildeten die Grundlage für dieses Werk
Bearbeitungsstand
Überprüft am Original überprüft
Bearbeitungsstand korrigiert
Wiedervorlage ja
Bearbeiter Benutzer:HIWI
Gegengelesen von
Bearbeitungsdatum 4.02.2020
Opus Camerarii
Werksigle OC 0453
Zitation Ψάλμου δευτέρου μετάφρασις Ἰωαχείμου Καμερ(αρίου), bearbeitet von Alexander Hubert (04.02.2020), in: Opera Camerarii Online, http://wiki.camerarius.de/OC_0453
Name Joachim Camerarius I.
Sprache Griechisch
Werktitel Ψάλμου δευτέρου μετάφρασις Ἰωαχείμου Καμερ(αρίου)
Kurzbeschreibung Metaphrase des zweiten Psalms in 21 elegischen Distichen.
Erstnachweis 1544
Bemerkungen zum Erstnachweis Das Druckjahr ist gesichert (TB).


Schlagworte / Register Psalmenversifikation
Paratext zu
Paratext? ja
Paratext zu Camerarius, Disputatio de cultu vero Dei, 1544
Überliefert in
Druck Musa/Camerarius, Orationes duae, 1544
Carmen
Gedicht? ja
Incipit Τίς θόρυβος τίς ὅμιλος ἐν ἔθνεσιν ἄφροσιν ἔστι
Bearbeitungsdatum 4.02.2020


Transkription

ΨΑΛΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΙΩΑΧΕΙΜΟΥ ΚΑΜΕΡ(ΑΡΙΟΥ)
Τίς θόρυβος τίς ὅμιλος ἐν ἔθνεσιν ἄφροσιν ἔστι,

τίς νέα ἥδε βροτῶν ψευδολόγων ἅγυρις;

ἠνίδε γῆς βασιλῆες ἐπὶ χθονὶ δεινὰ μεμῶσι,

χ' οἱ μεγάλοι βουλὴν ἀρτυνέουσι κακήν

τῆσδε τέλος συνόδοιο καθ' ἡμετέροιο θεοῖο,

ὅνθ' αὑτοῦ κεῖνος χρίσμ' ἐκέλευσε φορεῖν.

ᾧδε δ' ἔφησε τις ἀρχόντων ὑπερηνοεόντων

σπεύδωμεν τούτων ἅμματα λυσόμενοι.

ῥήξοντες πόλεως δεσμοὺς, ἵνα κύριοι αὐτοί

ὦμεν, ἀπείρητοι νεύματος ἀλλοξίου.

ἀλλ' ὃς ἐν Οὐλύμπῳ θεὸς ἄμβροτος οἰκὶ ἔθηκε,

οὐρανοῦ ἐκ πάντων κύριος αὐτοκράτωρ,

τούσδ' ἐπιδερκόμενος χλευάζει πολλὰ γελάσσας,

ἤλπισαν εἶν' αὐτοῦ κρείττονες ὅττι κράτους.

καί ποτε δὴ κείνους ἐρέει πρὸς νηλέα μῦθον

θυμωθεὶς φοβερᾷ δειμαλέους ἐνιπῇ,

κἀκεῖνοι μὲν ὑπ' ἀργαλέου τότε ῥήματος ὁρμῇ,

κείσονθ' ὡς σφοδρῷ ἀμφιπετεῖς ἀνέμῳ.

αὐτὰς ὃς ἱδρύνθη, πολυτιμήτοιο Σιῶνος

ἐκ θεόθεν κάτεχων τὶς βασίλειαν, ἄναξ.

καὶ νῦν κηρύξω στὰς ἐνθάδε μακρὸν αὔσας

οὐρανόθεν φωνὴν οὔασι δεξάμενος,

ὅττι θεὸς θεὸς ὅττι λέγει, φίλος υἱὸς ἐμοῖο

ἐσσι σύ, καὶ σὸς ἐγὼν ἤπιός εἰμι πατής.

ἡμέρᾳ ἐν ταύτῃ δέ σε γεννήσας ἐφύτευσα,

ἀλλὰ σὺ τὶς κλήρου λαμβανέσου μερίδα

ἔθνε' ὅς' ἐν μυχάτῳ νέμεται γῆς, ἠδ' ὅσα πόντος

ἐντὸς ἔχει, κόσμου †μέςφῤὅτ'† ἐπ' ἐσχατιάς.

κεῖνα σιδερείῳ σκήπτρῳ ποτ' ἀπειθέα πλήξας

συνξίψεις οἷον ῥᾷστα πίθον κεραμεύς.

νῦν ἄρα δὴ βασιλεῖς ἐπὶ γαίης σώφρονες ἔστε.

καὶ σοφίης δήμων ἀντιλάβεσθε κρίται,

κύριον ἱλάσκοντες ὑπηκόοι, ὄφρατις αὐτῷ

δουλεύσῃ μίξας σὺν φιλότητι φόβον

τῷδ' ὑφ' ἑκὼν ἄρχοντι ταγεὶς κεχαρήοτι θυμῷ,

εὐσεβέως κείνου ῥήμασι πειθόμενος.

κύσσατε δὲ προπεσόντες ἐπὶ χθονὶ πρηνέες υἱόν

ὄφρα μὴ ὀργισθεὶς ἐξολέσειεν ὑμᾶς,

πάντας ἐνὶ σφετέρης πλάναις ληφθέντας ὁδοῖο;

μήνιδος ἐξάψας πῦρ ἀίδηλον ἑῆς.

εὐδαίμων δὲ τέλους ἄτερ, ἐλπίδας ὅστις ἐπ' αὐτον

θῆκε, πεποοιθήσας τον δ' ἐλεημοσύνη.


Orthografische und diakritische Fehler wurden stillschweigend verbessert.

Forschungsliteratur

Zur Psalmenbearbeitung von Camerarius siehe auch Weng 2003.